top of page

Interbestuurlijke Trainees

Hét netwerk voor en door trainees

MissieStichting Interbestuurlijke Trainees (IBT) is hét netwerk voor trainees die werken voor de decentrale overheid. Onze missie is om overheidstrainees uit heel Nederland bij elkaar te brengen en de samenwerking binnen en tussen traineeprogramma’s van het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen te verbeteren. Bij ons staan kennisdeling, advisering en het vergroten van het professionele en persoonlijke netwerk centraal. Het IBT is in 2011 opgericht als werkgroep om goede interbestuurlijke verhoudingen tussen trainees binnen de verschillende overheidssectoren (Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen enz.) te bevorderen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een zelfstandige stichting die jaarlijks meer dan 400 trainees tot haar leden kan rekenen. Wij houden ons voornamelijk bezig met het het organiseren van activiteiten variërend van loopbaanbegeleiding, versterken van kennis of kunde, advisering aan de overheid tot gezellige netwerkactiviteiten. 

photo27_edited.jpg

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Onze drie peilers

Kennisdeling

Bij het IBT zorgen we op verschillende manieren voor kennisdeling. Fysiek door een keer per jaar een adviesdag te organiseren waar trainees advies uitbrengen aan deskundigen uit de publieke sector. Daarnaast organiseren wij regelmatig workshops over uiteenlopende onderwerpen, zoals leren netwerken, faalkunde of het effectief werken met PowerPoint. Ook nodigen we inspirerende sprekers uit om lezingen te geven of in gesprek te gaan met onze trainees. Denk hierbij aan specialisten uit een bepaald vakgebied (zoals artificial intelligence) of ambtenaren die topfuncties bij de (Rijks)overheid bekleden en dagelijks beslissingen nemen die het leven van honderdduizenden mensen beïnvloeden.

Het IBT heeft een netwerk van jonge ambtenaren die kennis en kunde bezitten over uiteenlopende onderwerpen. Deze kennis en kunde zetten we in op meerdere manieren. Tijdens de jaarlijkse Adviesdag die het IBT organiseert geven trainees advies aan organisaties uit de publieke sector. Door hun onconventionele kijk op maatschappelijke thema’s wordt het advies van de trainees als heel waardevol beschouwd. Op deze manier faciliteert het IBT dat verschillende organisaties van advies worden voorzien. Daarnaast heeft het IBT een adviserende rol naar de trainees toe. Bijvoorbeeld over het leggen van contacten in het werkveld of over de organisatie van een evenement. Het IBT heeft ook een adviserende functie voor de traineecoördinatoren van de aangesloten pools. Zo kan er tijdens de stuurgroepvergaderingen onderling advies bij elkaar worden opgehaald.

Advisering

Netwerkvorming

Openbaar bestuur vindt op verschillende niveaus plaats. Vraagstukken overschrijden deze niveaus en antwoorden zijn vaak niet binnen één overheidslaag te vinden. De samenwerkingsverbanden met de verschillende overheidslagen binnen het IBT monden uit in een netwerk waar zowel de trainees als de traineeships van kunnen profiteren. Zo is er bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met de Algemene Bestuursdienst waar kennismakingen met topambtenaren mogelijk gemaakt worden. Ook verzorgen we periodieke overleggen waarbij de traineepoolcoördinatoren van elkaar kunnen leren. Trainees, traineecoördinatoren en (alumni)-IBT vinden elkaar tijdens informele netwerkbijeenkomsten. Daar ontstaan ongeplande samenwerkingen. Naast dat deze bijeenkomsten heel leuk zijn kunnen ze ook van toegevoegde waarde zijn voor jouw loopbaan, vraagstuk of idee!

Naast de extra verdieping die het IBT biedt aan trainees, biedt het ook een platform voor de traineepools om met elkaar in verbinding te staan. De lijnen zijn veel korter. Denk hierbij aan het uitwisselen van programmering, kennis, aanpak en/of vraagstukken waar men tegenaan loopt. Het stimuleert nieuwe ideeën en zorgt voor kruisbestuiving. Juist de diversiteit aan soorten traineepools aangesloten bij het IBT, de geografische ligging en grootte van gemeenten en provincies maakt ons als IBT zo relevant voor de traineepools en haar trainees. Een kijkje in de keuken nemen bij elkaar is niet alleen interessant voor de traineepools, maar ook voor de trainees. Hier komen onze drie pijlers – kennisdeling, advies en netwerk – zichtbaar naar voren. 

Waarom aansluiten bij het IBT?!

bottom of page